De senaste bra grejorna – The latest good stuff

Scroll down to read the news in English.

Lär dig mer om dina bokningar

Gäller dig som har PMHR+

Vi har utvecklat en rapport så att du kan se och följa hur många av dina sålda rum som är Qualified och hur många som är Unqualified. Qualified är t ex företagsavtal och Unqualified är bokningar från den öppna marknaden, OTA:er osv. Rapporten kan du ta fram per dag, per vecka, månad eller år. Du kan också jämföra med andra perioder för att se din utveckling. Bra va?!

Ännu bättre koll på priset

Nu kan du se både ditt skickade pris och det pris du faktiskt ligger ute med på OTA. Det hjälper dig att få koll på om t ex OTA:erna rabatterar dina priser. Detta gäller för alla som arbetar med konkurrenter. Bra va?!

Nya användare?

Visste du att du kan skapa nya inloggningar till dina medarbetare med olika behörighet? Kan vara bra att känna till inför sommarsäsongen. Detta hittar du under account/users.

Learn more about your bookings

For PMHR+ users

We have developed a report so you can see and track how many of your sold rooms are Qualified and how many are Unqualified. Qualified is, for example, corporate and Unqualified is bookings from the open market, OTAs, etc. You can produce the report per day, per week, month or year. You can also compare with other periods to see your progress. Good, huh?!

Even better control of your price

Now you can see both your sent price and the price that actually are published on OTAs. It helps you find out if, for example, the OTAs are discounting your prices. This applies to anyone who works with competitors. Good, huh?!

New users?

Did you know that you can create new logins for your employees with different authorizations? Might be good to know before the summer season. You can find this under account/users.

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑